سيم بكسل غير گالوانيزه,

سيم بكسل غير گالوانيزه,

سيم بكسل غير گالوانيزه

ساختارهاي سيم بكسل غير گالوانيزه

مغزي كنفي(FC) مغزي فولادي(IWRC)
6x7+FC 6x7+wsc
6x12+FC --------
6x15+FC --------
6x19(st)+FC 6x19(st)+IWRC
6x19(w)+FC 6x19(w)+IWRC
6x19(se)+FC 6x19(se)+IWRC
6x25+FC 6x25+IWRC
6x36+FC 6x36+IWRC
6x37+FC 6x37+IWRC
6x46+FC 6x46+IWRC
6x61+FC 6x61+IWRC
6x91+FC 6x91+IWRC
8x36+FC 8x36+IWRC
8x37+FC 8x37+IWRC
8x61+FC 8x61+IWRC
17x7+FC(Non Rotation)i 17x7+IWRC(Non Rotation)i
18x7+FC(Non Rotation)i 18x7+IWRC(Non Rotation)i
34x7+FC(Non Rotation)i 34x7+IWRC(Non Rotation)i

 

بهینه سازی سایت توسط سنادیتا

شرکت طراحی وب سایت