شرکت پولاد سیم

شرکت پولاد سیم,سیم بكسل,استرند

ردیف شرح ضعیف متوسط خوب عالی
1 تولید با کیفیت متناسب با نیاز و در جهت تامین کامل رضایت مشتری؟
2 تحویل به موقع مطابق نظر مشتری؟
3 ارتقاء سطح دانش و مهارت کارکنان؟
4 پاسخگویی به انتظارات مشتریان؟
5 دریافت شکایت با سهولت و احترام؟
6 پیگیری بی درنگ به شکایات و اصله بطور جدی؟
7 رسیدگی به همه شکایات و اصله در حداقل زمان؟
8 آموزش کارکنان جهت ارتقاء مهارت آنان در رسیدگی و پاسخگویی به شکایات؟
بهینه سازی سایت توسط سنادیتا

شرکت طراحی وب سایت